عدالت، نخستین فضیلت اجتماعی: تحلیلی بر نظریه عدالت جان رالز
55 بازدید
محل نشر: هفته نامه پگاه حوزه، شماره 181، 9 اردیبهشت 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی