آیة الله مطهری و آزادی های سیاسی
56 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1381 - شماره 17 (22 صفحه - از 191 تا 212)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگر این سخن پذیرفته شود که آزادی سیاسی «مادر آزادی»هاست، می‏بایست به بازاندیشی و بازکاوی این مفهوم در متون اسلامی و آثار متفکران مسلمان پرداخته و زوایای نااندیشیده آن بازشناخته شود. مقاله حاضر به چیستی آزادی سیاسی از منظر متفکر مسلمان، آیة اللّه‏ مطهری، می‏پردازد و آرای ایشان را در این زمینه مورد بازخوانی و تحلیل قرارمی‏دهد. واژه‏های کلیدی: آزادی، سیاست، استاد مطهری، احزاب.