سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اندیشه هفته نامه پگاه حوزه 
دبیر سرویس  
1384/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
دبیر گروه فلسفه سیاسى 
1384/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه 
عضو انجمن مطالعات سیاسی  
1384/01/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
عضو گروه سیاسی اجتماعى 
1383/01/01 
1384/12/29 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
عضو گروه فقه سیاسى 
1379/01/01 
1381/12/29 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
عضو گروه فلسفه سیاسى 
1381/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
عضو هیأت علمی  
1385/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حکومت اسلامى 
مشاور رئیس 
1383/01/01 
 
مشاوره 
همکاری 
هفته نامه پگاه حوزه 
نویسنده و همکار بخش اندیشه  
1379/01/01 
1381/01/01 
محقیق ،پژوهشگر  
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
همکاری علمی 
1375/01/01 
 
همکاری علمی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
همکاری علمی 
1380/01/01 
 
همکاری پژوهشى 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان 
مدیریت شرح حال نمایندگان مجلس خبرگان 
1378/01/01 
1382/01/01 
اجرائی  
همکاری 
فصلنامه علوم سیاسى 
نگارش مقاله و ارزیابی مقالات 
1382/01/01 
 
محقیق ،پژوهشگر  
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
همکاری با گروه سیاست و اجتماع دانشنامه امام خمینى 
1384/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
همکاری علمی 
1384/01/01 
 
همکاری با نشریه بازتاب اندیشه 
همکاری 
حوزه های علمیه خواهران 
علمی . پژوهشی 
1385/01/01 
 
همکاری با واحد برنامه ریزی درسی  
همکاری 
نشریه بازتاب اندیشه 
همکاری علمی 
1384/07/02 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
هفته نامه پگاه حوزه 
دبیر سرویس اندیشه  
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
دبیر گروه فلسفه سیاسی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه 
عضو انجمن مطالعات سیاسی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
عضو گروه سیاسی اجتماعی 
 
 
همکاری 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
عضو گروه فقه سیاسی 
 
 
همکاری 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
عضو گروه فلسفه سیاسی 
 
 
همکاری 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو هیأت علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حکومت اسلامی 
مشاور رییس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
هفته نامه پگاه حوزه 
نویسنده 
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
همکاری 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
همکاری 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
فصلنامه علوم سیاسی 
نگارش مقاله و ارزیابی مقالات 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
همکاری با گروه سیاست و اجتماع دانشنامه امام خمینی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نشریه بازتاب اندیشه 
همکار 
 
 
همکاری 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي تهران 
مدرس 
1381/07/01 
1383/03/31 
انقلاب اسلامى 
تدریس 
دانشگاه شهيد چمران 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
انقلاب اسلامى 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی